Avís legal

Aquest text és l’Avís legal i els Termes i Condicions de l’empresa Blue Globe Media S.L. .

Pots enviar-nos un missatge a info@blueglobe.media si hi ha cap punt que no entenguis.

Els Termes i Condicions és l’acord legal entre la persona que utilitza els serveis de Blue Globe Media S.L. i/o el seu tutor legal (en endavant, els Usuaris) i Blue Globe Media S.L., que ha de ser acceptat per part dels Usuaris abans d’utilitzar els nostres Serveis. En utilitzar els Serveis, els Usuaris confirmen que estan d’acord amb els nostres Termes i Condicions. Si no acceptes els Termes i Condicions descrits més avall, no utilitzis els Serveis de Blue Globe Media S.L.

En accedir als Serveis de Blue Globe Media S.L., certifiques que:

 • Ets major d’edat o tens l’edat suficient per donar el teu consentiment a un contracte.
 • Tens el dret i la capacitat legal per acceptar aquest acord.
 • Has llegit l’Avís legal i els Termes i Condicions, la Política de Privacitat i les Condicions de contractació i estàs d’acord en complir-les, i et fas responsable de l’ús que els menors sobre els quals tinguis responsabilitat facin dels nostres Serveis.

Si tens menys de 18 anys, has ensenyar aquesta pàgina als teus pares o tutors, perquè llegeixin i entenguin els termes i condicions i els acceptin en el teu nom, i puguin fer-se responsables de complir amb el que es diu a sota. Els pares o tutors han d’explicar als menors que utilitzin els Serveis de Blue Globe Media S.L. en quins aspectes els incumbeixen aquests Termes i Condicions.

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, a 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, reflectim les següents dades: Blue Globe Media S.L. és l’empresa titular dels portals web associats, de productes editorials associats (des d’ara, els Serveis).

Les dades de l’empresa Blue Globe Mitjana, S.L són els següents:

Domicili: C/Casp, 54 1r 1a 08010 Barcelona

C.I.F.: B67007807

Telèfon: +34 935991592

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom: 45930 – Foli: 19 – Fulla: 503298 – Inscripció: 1  – Data d’inscripció: 17 de maig del 2017 (d’aquí en endavant, Blue Globe Media S.L.).

Contacte: info@blueglobe.media

2. USUARIS:

L’accés i/o ús dels Serveis atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, l’avís legal i els termes i condicions d’ús aquí reflectits. És obligatori que els menors de 18 anys que utilitzin els Serveis ho facin amb el consentiment dels seus pares, tutors legals i/o responsables dels menors i sota la seva supervisió.

3. PROTECCIÓ DE DADES:

Blue Globe Media S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Consulta la nostra Política de privacitat per saber més.

4. ÚS DE COOKIES:

Alguns dels serveis de Blue Globe Media S.L. utilitzen cookies.

Consulta la nostra Política de Cookies per saber-ne més.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Blue Globe Media S.L. per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus Serveis, així com dels elements continguts (presents, passats o futurs) en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Blue Globe Media S.L. té tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Blue Globe Media SL . Els Usuaris es comprometen a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Blue Globe Media S.L. .

Amb subjecció a un estricte compliment d’aquests Termes i Condicions, Blue Globe Media S.L. atorga als Usuaris una llicència limitada, no exclusiva, revocable, personal i intransferible per a descarregar, mostrar, veure, usar i reproduir els Serveis (excloent el codi font). Aquesta llicència limitada permet als usuaris utilitzar els Serveis, però no dóna cap tipus de dret sobre els mateixos. En qualsevol cas, Blue Globe Media S.L. manté la propietat dels Serveis. Si els Usuaris infringeixen aquests Termes i Condicions, el seu dret a usar els Serveis de cessar immediatament i, a elecció de Blue Globe Media S.L., hauran de tornar o destruir qualsevol còpia dels materials que tinguin. En el cas que ho considerés necessari, Blue Globe Media S.L. podria emprendre accions legals contra les persones que atemptessin contra la seva propietat intel·lectual.

6. CÀRRECS

Algunes funcionalitats dels Serveis de Blue Globe Media S.L. són de pagament.

Per aquest motiu, recomanem que els tutors legals i/o responsables dels menors supervisin l’activitat dels menors al seu càrrec quan facin ús dels Serveis de Blue Globe Media S.L. . Blue Globe Media S.L. posa totes les mesures possibles per evitar que menors puguin fer compres a través dels Serveis, però és responsabilitat dels tutors i/o responsables impedir que ho facin, per la qual cosa Blue Globe Media S.L. no es fa responsable si un menor ha efectuat compres a través dels Serveis. El proveïdor de serveis d’Internet pot cobrar per donar accés a l’ample de banda necessari per crear un compte, per fer pagaments i/o per utilitzar els Serveis. En accedir als Serveis des d’un telèfon mòbil o un ordinador, podria incórrer en despeses de xarxa addicionals, segons el seu contracte. Blue Globe Media S.L. no es fa responsable d’aquestes despeses.

Consulta les condicions de contractació per saber més.

7. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS I ACCÉS

Blue Globe Media S.L. produeix contingut informatiu per a joves i recursos didàctics per a centres educatius.

8. MENORS

Els Serveis estan dirigits a Usuaris de diferents edats. Els usuaris menors de 18 anys han d’usar els Serveis només amb el permís d’un pare, mare, tutor i/o responsables. Els pares o tutors de qualsevol menor de 18 anys que faci servir els Serveis de revisar els Termes i Condicions amb deteniment. Si els tutors permeten a un menor accedir, veure o escoltar contingut dels Serveis, seran els únics responsables de decidir si el contingut és apropiat o no per al/la menor.

En utilitzar els Serveis o permetre que un menor al seu càrrec els utilitzi, els tutors accepten els missatges i el contingut que distribuïm i renuncien a la possibilitat de començar, participar o donar suport a una acció legal en contra de Blue Globe Media S.L. causa del seu contingut.

9. WEBS I INFORMACIÓ DE TERCERS

En el cas que als Serveis es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, Blue Globe Media S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Blue Globe Media S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades, tret que s’especifiqui expressament.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Ni Blue Globe Media S.L., ni els seus afiliats, ni directors, ni treballadors, ni distribuïdors ni subcontractats (que col·lectivament anomenarem ‘Col·lectiu Blue Globe Media’) garanteix completament la infal·libilitat dels Serveis.

Els Usuaris accepten que utilitzen els serveis sota el seu propi risc. Tots els materials i Serveis que presta Blue Globe Media S.L. no donen dret als Usuaris a tenir cap tipus de garantia sobre aquests.

No garantim que:

 • Els Serveis compleixin amb les expectatives dels usuaris i estiguin lliures d’errors i/o defectes.
 • Que els Serveis siguin infal·libles o que siguin ininterromputs.
 • No hi hagi bretxes de seguretat per agents externs que no estiguin sota el nostre control.
 • Que els missatges distribuïts pels Serveis siguin immutables.
 • Que els Usuaris estiguin d’acord amb el contingut dels Serveis.

11. INDEMNITZACIONS

Els Usuaris estan d’acord en defensar i indemnitzar Blue Globe Media S.L. i els seus afiliats, desvinculant-los de qualsevol responsabilitat, i accepten que no es facin càrrec de queixes, pèrdues, costos i despeses, incloent-hi tarifes d’advocats, que puguin generar-se de:

 • L’ús o activitats que els Usuaris facin dels Serveis (siguin majors o menors d’edat).
 • La violació d’aquests Termes i Condicions que facin els usuaris.
 • Blue Globe Media S.L., en cap cas, es fa responsable de conductes il·legals.

12. SUSPENSIÓ I/O FI DEL SERVEI

Blue Globe Media S.L. es reserva el dret de suspendre o canviar qualsevol servei o característica dels seus Serveis en qualsevol moment, per qualsevol raó, i pot o no anunciar-ho.

13. DURADA DELS TERMINIS I DE LES CONDICIONS

Els Termes i Condicions descrits tindran efecte fins que el contracte es rescindeixi per qualsevol dels dos costats. Els Usuaris poden suspendre la seva relació amb Blue Globe Media S.L. en qualsevol moment i raó al donar-se de baixa dels nostres Serveis.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE

Els Serveis es troben dins de la Legislació Espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Els Usuaris han de complir amb les lleis, estatuts o regulacions aplicables al seu ús dels Serveis. Tot i que els serveis puguin estar disponibles en qualsevol part del món, no ens fem responsables si un usuari accedeix o utilitza els nostres Serveis en un país en què estigui prohibit per llei usar-los. Aquelles persones que accedeixin als Serveis des d’un país que no sigui Espanya ho fan per pròpia iniciativa, sota el seu propi risc i d’acord amb les lleis locals.

No es poden utilitzar els Serveis amb fins comercials o il·legals, o de qualsevol manera que pogués perjudicar Blue Globe Media S.L. o a una altra persona o entitat enlloc del món.

15. RESOLUCIÓ DE DISPUTES

Una versió impresa dels Termes i Condicions i de qualsevol avís donat de forma electrònica serà admissible en procediments judicials o administratius. Vostè i Blue Globe Media S.L. acorden que qualsevol causa que sorgeixi dels Serveis o que estigui relacionada amb ells es resoldran conforme la legislació espanyola, i ha de començar dins d’un (1) any després que la causa hagi sorgit; en cas contrari, aquesta causa quedarà permanentment resolta.

Per la present, vostè reconeix, accepta i consenteix que renuncia al seu dret a un judici, per un jurat o d’una altra manera, i que accepta que qualsevol demanda, acció, procediment, disputa, controvèrsia o reclam (“Disputa”) que sorgeixi o es relacioni amb els presents Termes de servei o qualsevol de les transaccions previstes en el present o relacionats amb el servei o qualsevol competència o servei al respecte es tractaran d’acord amb els següents procediments.

Totes les parts han d’intentar negociar totes les disputes de manera informal com a mínim durant trenta (30) dies abans d’iniciar qualsevol arbitratge. Aquestes negociacions oficioses començaran després de la recepció d’una notificació per escrit que una de les parts hagi enviat a l’altra.

Blue Globe Mitjana S.L. enviarà una notificació a la seva adreça, si es proporciona, i li enviarà per correu electrònic una còpia a l’adreça de correu electrònic que ens hagi proporcionat, si és el cas. Vostè pot enviar qualsevol avís a Blue Globe Mitjana S.L. a les adreces que apareixen més endavant.

Si la disputa no es resol a través de negociacions informals, la disputa serà resolta de manera definitiva i exclusiva mitjançant arbitratge vinculant davant un únic mediador. Aquesta disputa serà arbitrada dins dels trenta (30) dies de la designació del mediador, llevat que les parts acordin una altra cosa per escrit.

Les parts acorden que qualsevol mediació es limitarà a la disputa entre vostè i Blue Globe Media S.L. individualment. En la mesura permesa per la llei, (1) cap mediació s’unirà a una altra; (2) no té cap dret o autoritat perquè qualsevol disputa sigui intervinguda en una acció col·lectiva i vostè accepta a no promoure cap acció col·lectiva com s’estableix a continuació; (3) no hi ha cap dret o autoritat perquè qualsevol disputa sigui presentada en una suposada capacitat representativa en nom del públic en general o de qualsevol altra persona.

Si vostè té una disputa amb un altre usuari o distribuïdor del Servei, accepta no involucrar Blue Globe Media S.L. (Ni als seus oficials, directors, agents, filials, empreses conjuntes i empleats) en cap de les reclamacions, demandes i danys (reals i conseqüents) de qualsevol tipus i naturalesa, coneguts i/o desconeguts, sota sospita o no, divulgats i/o no revelats, que sorgeixin de o que d’alguna manera estiguin relacionats amb aquest tipus de disputes. Blue Globe Media S.L. a la seva discreció, pot tractar d’ajudar a resoldre disputes entre usuaris i/o distribuïdors, però no té obligació de fer-ho.

No pot iniciar accions col·lectives. Vostè i Blue Globe Media acorden que fa a les disputes de mediació cadascú pot fer reclamacions a títol individual, i no com a demandant col·lectiu o en nom d’una associació. Totes les disputes seran intervingudes només si són individuals i no seran ajuntades o consolidades amb cap altra demanda o els arbitratges o altres procediments que impliquin qualsevol demanda o controvèrsia d’un tercer.

16. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions seran per escrit i es faran per correu electrònic o correu convencional. Les parts acorden que tota la correspondència serà escrita en anglès, català o castellà. Les notificacions s’han d’enviar a l’atenció de Servei al Client en info@blueglobe.media, si s’envien per correu electrònic, o a la següent adreça, si es volen enviar per correu postal:

Blue Globe Media S.L.

C/Casp, 54 1r 1a

08010 Barcelona

ESPAÑA

Podem difondre avisos o missatges a través dels Serveis o del correu electrònic per a informar de canvis en el servei o altres assumptes d’importància, i aquestes comunicacions seran considerades com una notificació en el moment en què s’enviïn.

17. ACORD

Aquests Termes i Condicions no es poden canviar ni es pot renunciar a cap obligació sense l’aprovació per escrit de Blue Globe Media S.L. . Aquestes condicions d’ús substitueixen i eliminen qualsevol negociació i entesa prèvia entre els usuaris i Blue Globe Media S.L. . La incapacitat de Blue Globe Media S.L. o una altra part de fer complir el que disposa en aquests Termes i Condicions no significarà la seva renúncia completa ni parcial. Si un tribunal declara nul·la i inaplicable qualsevol de les disposicions d’aquests Termes i Condicions, no tindrà cap impacte sobre la resta de disposicions d’aquests Termes i Condicions. Tampoc negarà que aquesta disposició sigui aplicable en altres circumstàncies. Aquesta disposició podria esmenar o modificar-se en la mesura que sigui necessari perquè quedi dins dels límits legals.

Aquests Termes i Condicions i qualsevol litigi que es derivi o estigui relacionat amb ells serà regit i interpretat d’acord amb les lleis d’Espanya que siguin d’aplicació (independentment de les disposicions en conflicte legal) i totes les parts acorden sotmetre a la jurisdicció dels Tribunals d’Espanya pel que fa a qualsevol reclamació, litigi o assumpte derivat o relacionat amb els Serveis i accepten l’expedició de documents legals relacionats amb l’inici de procediments i accions per correu certificat o registrat.

18. MISCEL·LÀNIA

Res del que conté aquests Termes de Servei és en derogació del nostre dret a complir amb les sol·licituds governamentals, judicials i d’aplicació de la llei o els requisits relacionats amb el seu ús del Servei o la informació proporcionada a o recollida per Blue Globe Mitjana S.L. pel que fa a aquest ús.

19. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Blue Globe Media S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Serà obligació de l’usuari llegir i acceptar les noves condicions. És responsabilitat dels Usuaris estar al dia de les condicions.

Si utilitzes els serveis de Blue Globe Media, consenteixes a complir amb tots els termes i condicions aquí establerts.

Us animem a llegir també la Política de PrivacitatPolítica de Cookies i les Condicions de contratació.

Actualitzat per última vegada el 09 de setembre del 2019.

close